ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރޭއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަންބޯޑުގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ކަރުދާހުގައި ލިޔެ ތަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރޭއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަންބޯޑުގެ ތިރީގައި އެހެން ނަމެއް ކަރުދާހުގައި ލިޔެ ތަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ޖުލައި 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
25 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA