ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ރިޒޯޓުތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

7 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ސަރވިސް ޗާޖް ދެމުންގެންދޭތޯ ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ސަރވިސް ޗާޖް ދެމުންގެންދޭތޯ ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

23 ޖުލައި 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA