ކޮމިޓީގެ ނަން

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ދޭ މުސާރައާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ޚުލާސާ

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ދޭ މުސާރައަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މުސާރައާ ގާތްކުރާ މުސާރައަކަށް ހެދުމާގުޅޭ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA