ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 އޯގަސްޓު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

"މޯލްޑިވްސް އެންހާންސިންގ އެމްޕްލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް އޮފް ޔޫތު (މިރީ)" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭއެހީ އަދި ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގގެ ލޯން އަދި ގެރެންޓީ

ޚުލާސާ

ވާރލްޑް ބޭންކްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް އެންހާންސިންގ އެމްޕްލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް އޮފް ޔޫތު (މިރީ)" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ 7,300,000 (ހަތް މިލިއަން ތިން ލައްކަ) ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް ހިލޭއެހީ އާއި 7,300,000 (ހަތް މިލިއަން ތިން ލައްކަ) ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސްގެ ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގގެ ލޯން އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

7 އޯގަސްޓު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA