ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 އޮކްޓޯބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

41

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

1. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވީ ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ދައުލަތަށް ބުރަނުވާނޭ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މި ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއަކީ 21 އޮކްޓޫބަރު 2019 ކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވިއެވެ. އަދި މި ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ، މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2. އެއަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ލޯނު އަދި ގެރެންޓީތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީން ލޯނު އަދި ގެރެންޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތީ، މި މައްސަލަ އެހެން ދުވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA