ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ ވިތު އަ ކެޓޭސްޓްރޮފީ ޑިފަރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން (ކެޓް ޑީޑީއޯ" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭއެހީ އަދި ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގ ލޯނު އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޚުލާސާ

ވާރލްޑް ބޭންކްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ ވިތު އަ ކެޓޭސްޓްރޮފީ ޑިފަރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން (ކެޓް ޑީޑީއޯ" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ 3,700,000 (ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ) ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް ހިލޭއެހީ އާއި 3,700,000 (ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ) ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސްގެ ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގ ލޯނު އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިރސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA