ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ބަޖެޓް ކްރެޑިބިލިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ (ޑީޕީއެފް)" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭއެހީ އަދި ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގގެ ލޯން އަދި ގެރެންޓީ

ޚުލާސާ

ވާރލްޑް ބޭންކްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ފަރސްޓް ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ބަޖެޓް ކްރެޑިބިލިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ (ޑީޕީއެފް)" މަޝްރޫޢުއަށް ލިބިފައިވާ 7,300,000 (ހަތް މިލިއަން ތިން ލައްކަ) ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް ހިލޭއެހީ އާއި 7,300,000 (ހަތް މިލިއަން ތިން ލައްކަ) ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސްގެ ލޯނުއެހީގެ ފައިނޭންސިންގ ލޯނު އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA