ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކާ ގޮޅޭގޮތުން ލަފައަކަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

12 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ތަޞްދީގު ކުރެވުނު ނަންބަރު 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/3) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކާ ގޮޅޭގޮތުން ލަފައަކަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

17 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA