ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކ. މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

06 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ކ. މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
26 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA