19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކްލައިމެޓް އެމަރޖެންސީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް)

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް

މުޤައްރިރު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
18 ޑިސެމްބަރު 2023 - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
18 ޑިސެމްބަރު 2023 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2021 (ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA