19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

2 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 01:30 ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމް ޑީ ޕީގެ މެންބަރުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް އަނިޔާކޮށް މާރަމާރީ ހިންގާފައިވާތީ، އެ އަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާފަރާތެއް ހޯއްދަވައި ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުން އެދި އޭދާފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ވިސާމް

މުޤައްރިރު

ގަމު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ހާރޫން

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މަނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާދަމް ޝަރީފް

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA