19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ

މި ސަބް ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 4 މެންބަރުނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 3 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން، މި ސަބް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މާވަށު ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ދުވާފަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޢަފީފު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA