DEM

ޙަސަން ޢަފީފު

ވިލުފުށި ދާއިރާ
މެންބަރުގެ ގޮނޑި
މެންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް
 • ތަފާސްހިސާބު

  9

  ކޮމިޓީ

  4

  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

  3

  ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

  މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

  -

  މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް

  ޝާމިލްވެލައްވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  ބިލު
  ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު
  ސުވާލު
  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢާޠިފާއާ ކުރައްވާ ސުވާލު (ލިޔުން ނަންބަރު: 9)
  ސުވާލު
  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްވާ ސުވާލު (ލިޔުން ނަންބަރު: 174)
  ސުވާލު
  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްވާ ސުވާލު (ލިޔުން ނަންބަރު: 184)

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ
  ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު
  ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ
  ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު
  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ދޭންވާވަރަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ ބޯޑާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް.

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތައް

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ
  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ D ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

  މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 5 (ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ނިޒާމް ނަޒާހަތްތެރިކަން ދިރާސާކުރަން ހޮއްވެވި)

  މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  © 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA