19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު

  • މެންބަރާއި މީސްމީޑިއާ އިން ގުޅާލުމަށް

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA