19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

- މިއީ، އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް، އެކުލަވާލެވުނު ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއާއި، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮްއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙަސަން ލަޠީފް

މުޤައްރިރު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ރިޟާ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ދަނގެތި ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA