19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

- މިއީ، އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް، އެކުލަވާލެވުނު ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއާއި، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮްއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙަސަން ލަޠީފް

މުޤައްރިރު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ދަނގެތި ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ރިޟާ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
31 ޑިސެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ
27 ނޮވެމްބަރު 2019 - އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA