19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް
  • މެންބަރާއި ސޯޝަލްމީޑިއާ އިން ގުޅާލުމަށް
  • މެންބަރާއި ގުޅުއްވުމަށް

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA