19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު

  • މެންބަރާއި މީސްމީޑިއާ އިން ގުޅާލުމަށް

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA