ވަގުތީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ. ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތަފާސްހިސާބު

4

މެންބަރުން

2

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

3

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ސަބް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA