19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް... ޤަރާރު)

މި ސަބް ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 12 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 04 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު"، ދިރާސާކޮށް، ނިންމައި، މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މުޤައްރިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ނައިފަރު ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA