19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ނައިފަރު ދާއިރާ

PPM

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA