19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ B ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

މުޤައްރިރު

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ފެލިދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
24 ޖޫން 2019 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ B ގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
18 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA