19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ D ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙަސަން ޢަފީފު

މުޤައްރިރު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

އޭދަފުށި ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
18 ޖޫން 2019 - އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA