19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 4

އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މުޤައްރިރު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙިސާން ޙުސައިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
17 ޖޫން 2020 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
17 ޖޫން 2020 - އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA