19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ އާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ނަސީމް

މުޤައްރިރު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
2 ނޮވެމްބަރު 2022 - 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޮކްޓޯބަރު 2022 - 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 އޭޕްރީލު 2022 - 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މާރިޗު 2022 - 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA