19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ނަސީމް

މުޤައްރިރު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
18 އޭޕްރީލު 2022 - 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 މާރިޗު 2022 - 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 މާރިޗު 2022 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 މާރިޗު 2022 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 މާރިޗު 2022 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA