ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

6

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

1

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA