19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ރޮޒައިނާ އާދަމް

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA