ނަން

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު

ނަންބަރު

19/2019/ބ-1

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ބިލް

ސްޕޮންސަރ

އަލިފުށި ދާއިރާ - މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ސްޓޭޓަސް

މަޖްލީހުން ފާސްކޮއްފައި

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް
  • ފުރަތަމަ ކިޔުން
  • އިބްތިދާއީ ބަހުސް
  • ކޮމެޓީ މަރުޚަލާ
  • ތިންވަނަ ކިޔުން
  • މަޖްލީހުން ފާސްކޮއްފައި

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA