ނަން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ހޭދައެއް ކުރާ ޤައުމަށް ހެދުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

ނަންބަރު

2019/19/ޤ-9

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

ޤަރާރު

ސްޕޮންސަރ

ކާށިދޫ ދާއިރާ - ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

ސްޓޭޓަސް

ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި

ޚުލާޞާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަދި އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ ހޭދައެއް ކުރާ ޤައުމަށް ހެދުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

މިހާރުއޮތް ހިސާބު
  • 1 ފުރަތަމަ ކިޔުން
  • 2 އިބްތިދާއީ ބަހުސް
  • 3 ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA