ޖަލްސާގެ ނަން

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

އޖ/12/1/2024

ޚާޒިރީ

މެންބަރުން ތަފްސީލް

ތާރީހު

އަންގާރަ 12 މާރިޗު 2024 10:30

ތަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުރު

2024ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު

ޖަލްސާގެ ޚުލާސާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

29 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-C/01 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅޭ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު، ޢާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މިއަދާ ހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތަށް، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 80 މެންބަރުން ކަމަށް ކަނޑައަޅަން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން


  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
ޖަލްސާ ބެއްލެވުމަށް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA