ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޓެކްސީ ވިޔަފާރިއަށާއި ދިވެހި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ޓެކްސީ ވިޔަފާރިއަށާއި ދިވެހި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 މާރިޗު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
5 އޭޕްރީލު 2021 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA