ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީންގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

ތާރީޚް

19 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރތައް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވި ޖަވާބާގުޅޭ

ޚުލާސާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަމެއް އަންނަގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

23 ނޮވެމްބަރު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA