ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވައުދުގެ ތެރެއިން ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ލިބިފައިނުވާތީ، އެކަން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދިފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ދިވެހިރައްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން ބާނާ މަހަށް "ހަމައަގު" ލިބިގެންދާނެކަމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދިފައި ނުވާތީ، ނުވަތަ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދުގައި "ހަމަ އަގު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިހާރު މަހުގެ އަގު ހުރި ވަރުކަމަށްވާ، ބޮޑު ކަންނެލި ކިލޯއެއް 45 ރުފިޔާ އާއި 35 ރުފިޔާތޯއާއި، އަދި ކަޅުބިލަމަހުގެ ކިލޯއެއް 19 ރުފިޔާއާއި 12 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުތޯ ސާފުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި އަދިވެސް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަމާބެހޭ ކުންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާއެއްވާނަމަ އެ މުއައްސަސާއެއް ހާޒިރުކޮށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

18 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA