19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2022 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ބިލު) ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު)

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

މުޤައްރިރު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
29 ނޮވެމްބަރު 2023 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2022 (ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަސް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA