19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ސަލީމް

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA