19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

IND

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA