19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އެެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 18 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ބޭއްވި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 37 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 1-124 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލައި ހިންގާ ޕަބްލިކް ޑިޖިޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ޑިޖިޓަލް ސަރވިސްތައް ހިންގާ އިދާރާތައް ނުވަތަ ހިންގުމަށް އުފައްދާ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާ ނުވަތަ ރާވައި ހިންގަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން އެންގުމާއި، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށްދެވިދާނެ ގޮތުގެ ލަފާދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިކްރާމް ޙަސަން

މުޤައްރިރު

ދިއްގަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހިމް މުޢިއްޒު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

ދިއްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޫސާ ސިރާޖު

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA