19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA