19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އައި.ޓީ.ސީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެ އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަނެ އެސަސްމެންޓެއް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިކްރާމް ޙަސަން

މުޤައްރިރު

ދިއްގަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA