19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން)

ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އާދަމް ޝަރީފް

މުޤައްރިރު

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
1 ޖުލައި 2019 - ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA