19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA