ވަގުތީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ (ކައުންސިލްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ)

ތަފާސްހިސާބު

4

މެންބަރުން

8

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

2

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

ކައުންސިލްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

10 އޭޕްރީލު 2023

ކައުންސިލްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

4 އޭޕްރީލު 2023

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

14 މާރިޗު 2023

"ވ.އަތޮޅު ފިހާރަ" ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތާގުޅޭ މައްސަލަ.

ކުރިޔަށް ދަނީ

13 މާރިޗު 2023

ޅ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ޢިމާރާތާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

29 އޯގަސްޓު 2022

މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.

ކުރިޔަށް ދަނީ

7 ޖުލައި 2022

މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.

ކުރިޔަށް ދަނީ

21 ޖޫން 2022

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA