19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލު

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA