19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA