19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

މުޤައްރިރު

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ވަޙީދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު

ފެލިދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޢާމިރު

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

MDA | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޢަފީފު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

ކާށިދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
15 މާރިޗު 2021 - މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރި މައްސަލަ
8 މާރިޗު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
7 މާރިޗު 2021 - އިޙްތިޔާރު ލިބިދީފައިނުވާ ގޮތްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އިޙްތިޞާސް ހިމެނޭ ތަންތަނާޢި ލިބޭ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުރިހާ ބާރުތައް ލިބޭގޮތަށް ކަންކަން މަގުފަހު ކުރައްވަމުން ގެންދެވުން
28 ފެބްރުއަރީ 2021 - އެސްޓީއޯ އަށް އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ިއިން ފައިނޭންސް ކުރަން ސޮއިކުރެވިައިވާ 50 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ގެެރެންޓީ
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމޮގޮތުގެ ރިޕޯޓު
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA