19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

މުޤައްރިރު

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު

ފެލިދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޢާމިރު

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

MDA | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޢަފީފު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

ކާށިދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2021 - ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
8 ނޮވެމްބަރު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު ކުރަމުންދާ ދިރާސާ
8 ނޮވެމްބަރު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު ކުރަމުންދާ ދިރާސާ
25 އޮކްޓޯބަރު 2021 - އެފްޑީސީ އިން ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 4،000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢުއަށް އެގްޒިމް އިންޑިއާ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ދެ ލޯނު އެއްބަސްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީ
14 އޮކްޓޯބަރު 2021 - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA