19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ 11 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ އެކިއެކި ޚަރަދަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ޚަރަދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ހޭދަކުރެވިގެން ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވިގެންދަނީ އެކަންކަމަށްތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާނަމަ، އެގޮތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި ޙާލަތު ކޮމިޓީން ބެލުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަން ބެލުމުގައި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މިނިވަން އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެންގުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތަށް ލޯނު ނެގުމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓީ ދިނުމުގައި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާ ގުޅިގެން ކަންކަންކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

މުޤައްރިރު

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު

ފެލިދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޢާމިރު

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

MDA | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

ދިއްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

އޭދަފުށި ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޒަރީރު

މަތިވެރި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޢަފީފު

ވިލުފުށި ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA