މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް
ތަފާސްހިސާބު

12

މެންބަރުން

28

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

37

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 11 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މަޖިލީހާއި މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި، މެންބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން އަންނާނެ އެއްވެސްކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އުނިކަން އައިސްފައިވާނަމަ، އެކަން ދިމާވިގޮތާއި ސަބަބު ހޯދައި ބަޔާންކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކުރުމާއި، މުސްތަޤުބަލުގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް އެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިދާރީ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެންބަރަކު ކަމެއްކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަމެއް ބަލައި ތަހުޤީގުކޮށް އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލަފާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެރުވުމާއި، ސުލޫކީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތައް މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭލަފާ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި، ހަދައިބަލައިގަތުމާ ހަދިޔާ ދިނުމުގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމާއި، މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމާއި، މި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން

8 މޭ 2024

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން

6 މޭ 2024

އިމްތިޔާޒާއިއިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން

19 ފެބްރުއަރީ 2024

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން

13 ފެބްރުއަރީ 2024

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)

20 ޑިސެމްބަރު 2023

އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

6 ޑިސެމްބަރު 2024

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި ހެންވޭރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

3 ޑިސެމްބަރު 2024

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންތަކެއް ޕީ.އެން.ސީގެ ތިން މެންބަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޕީ.އެން.ސީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

19 ޑިސެމްބަރު 2023

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދީފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

17 ޑިސެމްބަރު 2023

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޙައިދަރު އަޙްމަދު ދެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން، ދެ ކޮމިޓީގައި ދެގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

5 ޑިސެމްބަރު 2023

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މޭޒުކޮޅުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މައިކްރޮފޯނާ ގުޅޭ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA