ވަގުތީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

5

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

6

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

ކޮވިޑް- 19ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވި މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުން.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

23 އޭޕްރީލު 2020

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

19 އޭޕްރީލު 2020

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

12 އޭޕްރީލު 2020

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

9 އޭޕްރީލު 2020

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

8 އޭޕްރީލު 2020

އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

1 އޭޕްރީލު 2020

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޕްރޮޤްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA