ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއާއި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

19

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

2

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އިންސާފުވެރިކަމާއި ވާދަވެރިކަމާއިއެކު ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދީ، ވަކިބައެއްގެ ނުފޫޒުން ކުދި އޮޕަރޭޓަރުންގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ގަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

ކޮމިޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA