19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޮޒައިނާ އާދަމް

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
20 އޮކްޓޯބަރު 2121 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
25 ނޮވެމްބަރު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
9 ނޮވެމްބަރު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު
13 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
12 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA