19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޮޒައިނާ އާދަމް

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
20 އޮކްޓޯބަރު 2121 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
7 ޖޫން 2022 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
18 މޭ 2022 - އދ ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮން ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ފްރީޑަމްސް، މިސް ފިއޮނުއަލާ ނި އޯލައިން އާ ބައްދަލުކުރުން
5 އޭޕްރީލު 2022 - ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިއުމަށްފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވިފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ދައުލަތުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ
4 އޭޕްރީލު 2022 - އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA