19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޮޒައިނާ އާދަމް

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
20 އޮކްޓޯބަރު 2121 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ނޮވެމްބަރު 2022 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓިގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 2022
22 ނޮވެމްބަރު 2022 - ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްރޭމްވަރކްއާ ގުޅޭގޮތުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
21 ނޮވެމްބަރު 2022 - އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
8 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA