19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޖީހާން މަޙްމޫދު

މުޤައްރިރު

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރޮޒައިނާ އާދަމް

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
20 އޮކްޓޯބަރު 2121 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 އޭޕްރީލު 2023 - ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަ
22 ފެބްރުއަރީ 2023 - ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
16 ފެބްރުއަރީ 2023 - ފެނުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯފަންކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ
22 ނޮވެމްބަރު 2022 - ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓިގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ 2022
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA