19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އީވާ ޢަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

MDP

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

އީވާ އަބްދުﷲ އަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އެކަމަނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ، 28 މޭ 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ.

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު

  • މެންބަރާއި މީސްމީޑިއާ އިން ގުޅާލުމަށް

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA