19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. އަދި، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިފާ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން އެންގުމާއި، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށްދެވިދާނެ ގޮތުގެ ލަފާދިނުންވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންނާއި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި، އަދި، ޤައުމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ކާރިސާތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މުޤައްރިރު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޢާޡިމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ނިޔާޒް

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޝަހީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ލަޠީފް

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީވާ ޢަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާދަމް ޝަރީފް

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

މީދޫ ދާއިރާ

MDA | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަޢުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
1 އޭޕްރީލު 2021 - ޕޮލިސް ބޯޑަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
31 މާރިޗު 2021 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
29 މާރިޗު 2021 - ޕޮލިސް ބޯޑަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ
28 މާރިޗު 2021 - މާލެއިން އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބިރުދައްކައި ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
21 މާރިޗު 2021 - ސަރުކާރުގެ ދެ އިދާރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ 02 ފަރާތެއް ޠާލިބާންއާްއެކު ތަމްރީންވެފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA