19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. އަދި، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިފާ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން އެންގުމާއި، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށްދެވިދާނެ ގޮތުގެ ލަފާދިނުންވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކުންނާއި، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންނާއި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި، އަދި، ޤައުމަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ކާރިސާތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މުޤައްރިރު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޝަހީމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ނިޔާޒް

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ލަޠީފް

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީވާ ޢަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާދަމް ޝަރީފް

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

މީދޫ ދާއިރާ

MDA | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޢާޡިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޙުސައިން

ކެންދޫ ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު އުޝާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙިސާން ޙުސައިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ނަސީމް

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

އަލިފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަޢުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
23 ނޮވެމްބަރު 2022 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 119 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
19 ނޮވެމްބަރު 2022 - ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަލަ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތެއް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
31 އޯގަސްޓު 2022 - ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ގިނަވަމުންދާތީ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA