މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/9
ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2021 10:27

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/8
ތާރީޚް: 22 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/7
ތާރީޚް: 17 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/6
ތާރީޚް: 16 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA