މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/3/7
ތާރީޚް: 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 09:00

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/3/7
ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 09:00

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/3/4
ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 09:00

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/3/3
ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 09:00

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ (2)

ޖަލްސާ: 19/2023/0/2
ތާރީޚް: 10 ޖުލައި 2023 09:00

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/1/4
ތާރީޚް: 13 ފެބްރުއަރީ 2023 09:00

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA