މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/9
ތާރީޚް: 21 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/8
ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/7
ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/6
ތާރީޚް: 14 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/5
ތާރީޚް: 13 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/4
ތާރީޚް: 12 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 34 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/2/34
ތާރީޚް: 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 14:00

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA